Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl

Aanmelden

Aanmelding en inschrijving


Let op! Wij kunnen, gezien de groepsgrootte,  voor het  schooljaar 2019-2020 geen leerlingen aannemen voor groep 2. Voor extra informatie kunt u bellen met de directie van e school.

Voor ieder kind is de eerste stap naar de basisschool groot. Soms moet je nog 4 jaar worden en is alles nog zo onbekend. Soms kom je van een andere school waar de dingen helemaal anders kunnen gaan. Voor de nieuwe leerlingen en hun ouders is de aanmeldingsprocedure hierna aangegeven.
 • De aanmelding van nieuwe leerlingen loopt via de directie. Als het uw eerste kind betreft, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats met de directeur. U kunt haar bellen of mailen om een afspraak te maken.
 • Als u na dit gesprek voor onze school kiest, vult u een aanmeldingsformulier in en een lijst met aanvullende gegevens.. Dit formulier levert u in op school.
 • Voor we de inschrijving definitief kunnen maken dient de school over voldoende duidelijke gegevens van het aangemelde kind te beschikken. U wordt daarom gevraagd een intakeformulier in te vullen. Dit formulier wordt met u besproken in een tweede gesprek. U wordt voor dit gesprek uitgenodigd door de Intern begeleider. N.a.v. dit gesprek zal de definitieve inschrijving plaatsvinden.
 • De kinderen krijgen ongeveer 6 weken voor hun verjaardag een uitnodiging voor de wenmorgen/ wenmiddag en voor hun eerste schooldag.
 • Kinderen die tussen 6 weken voor de zomervakantie en  voor 1 oktober 4 jaar worden starten allemaal na de zomervakantie. Voor deze kinderen is er een wenmiddag voor de zomervakantie.
 • Kinderen die tussen 1 oktober en 6 weken voor de zomervakantie (van het jaar daarop)  4 jaar worden starten de dag na hun verjaardag. Dat is hun eerste schooldag.  Zij mogen één keer komen wennen, dat is op de laatste woensdagmorgen van de maand voordat ze vier jaar worden. Is een kind bv. in november jarig dan mag het de laatste woensdagmorgen van oktober komen wennen.
 • Kinderen die in december jarig zijn starten in januari (de eerste schooldag in het nieuwe jaar). Zij hebben de wenochtend op de laatste woensdag van november.
 • Ongeveer 3 tot 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt hij/ zij een welkomstkaart. Hierop staat de datum voor het eerste bezoek aan school. In de regel mag een nieuwe leerling eerst een ochtend komen wennen.
 • Wij verwachten van uw kind dat het zindelijk is als hij/ zij hier in groep 1 komt.
 • Als uw kind definitief is ingeschreven, ontvangt u een bevestiging van inschrijving.
 • Elke volgende inschrijving zal op dezelfde wijze verlopen, met uitzondering van het kennismakingsgesprek met de directeur. U kunt een aanmeldingsformulier bij de directeur ophalen.