Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl
Escaperoom

Handige websites:Tafels oefenen (ook deeltafels) 
www.nieuwsbegrip.nl
 


Informatie groep 6
 
Algemeen

Benodigdheden
In groep 6 heeft uw kind het hele jaar het volgende materiaal nodig:
een agenda, vulpen, grijs potlood, kleurpotloden/stiften, etui, lijmstift,             
schaar, gum, puntenslijper, liniaal, 23-rings multomap met tabbladen

In de loop van het jaar willen plakstiften, kleurpotloden en viltstiften nog wel eens opraken. Wilt u dan nieuw materiaal mee naar school geven?
 
Vakinhoudelijke informatie
 
Godsdienst
We bidden aan het begin en aan het eind van de dag. Drie keer per week wordt een verhaal uit de methode “Kind op maandag” verteld. We zingen liedjes en werken de verhalen uit in een spel of tekenopdracht.
 
Taal/spelling/lezen
We gebruiken de methode “Taal Actief” voor taal, spelling en woordenschat. Er wordt aandacht besteed aan zaken als zinsbouw, woordenschat, tegenwoordige en verleden tijd, werkwoordspelling, enz…
De taal- en spellinglessen hebben opdrachten op drie niveaus. De niveaus worden per les bepaald. Aan de hand van de startopdracht weten de kinderen waar ze mee verder kunnen. Niet elk kind heeft alle oefenstof in het basismateriaal nodig, voor hen is er een gecomprimeerd programma me daarnaast een plusboek of spellingsbladen. 
 “Estafette” is onze methode voor technisch lezen, waarmee op verschillende niveaus aandacht wordt besteed aan vloeiend en vlot lezen. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Elke week komt een actuele tekst aan bod en een aansluitende woordenschatles op de computer.
De kinderen mogen ook dit jaar weer boeken lenen uit de schoolbibliotheek. De boeken worden niet mee naar huis genomen.
In groep 6 wordt een boekbespreking en een spreekbeurt gehouden en een werkstuk gemaakt. In de klas wordt uitgebreid aandacht besteed aan de opzet en uitvoering hiervan. De boekbesprekingen vinden plaats tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie; de spreekbeurten na de kerstvakantie en de werkstukken in het voorjaar.
 
Rekenen
We werken vanuit de methode “Wereld in Getallen”. Er is een afwisseling van lessen, projectlessen en zelfstandig werken. Bij elke les is er ruimte voor differentiatie in niveau. Iedere les heeft verlengde instructie voor de kinderen die hier behoefte aan hebben. Deze kinderen krijgen op vrijdag ook extra oefenstof mee voor thuis. Ze hebben een week om dit te maken.
De volgende onderwerpen komen dit jaar aan bod:
  • rekenen tot 10.000
  • vermenigvuldigen en delen
  • analoog en digiaal klokkijken
  • lengte, inhoud, gewicht
  • oppervlakte en omtrek
 
Schrijven
We werken met de methode “Pennenstreken”. We schrijven in gebonden schrift en gebruiken hoofdletters en leestekens. De kinderen gebruiken allemaal een vulpen, tenzij door een specialist ander schrijfmateriaal wordt voorgeschreven.
 
Aardrijkskunde
We maken gebruik van de methode “Meander”. Er zijn vijf thema’s. Ieder thema 5 lessen. De derde les is een
topografieles. De laatste les is een toetsles. Er wordt een samenvatting van de besproken stof mee naar huis gegeven
zodat de kinderen kunnen oefenen voor de toets. De verschillende thema’s die aan bod komen zijn : water, werk en
energie, de aarde beweegt, streken en klimaten.
 
Geschiedenis
Methode Wijzer door de tijd. Er zijn 6 thema’s waaronder: Jagers en boeren, Grieken en Romeinen.
 
Biologie/ techniek
Methode Natuniek. Thema’s: voedsel, beweging, planten en dieren en
techniek.
 
 Verkeer
Methode Klaar over.
 
Engels
Met behulp van de methode “The Team” trainen we onze eerste Engelse woorden en zinnen.
  • Huiswerk: ongeveer elke 2 weken is er een dictee of toets.
 
Tekenen/handvaardigheid/drama/muziek
We werken o.a. met lessen uit de methode: “Moet je doen”. Daarnaast sluiten we met de expressieve vakken ook aan bij de actualiteiten.
 
Gymnastiek
Groep 6 gymt op dinsdagochtend van 8.30 tot 10.05 uur. Meester Arjan neemt één les voor zijn rekening, de leerkracht geeft de andere les. We fietsen terug naar school.
Als uw kind niet mee mag gymmen, wilt u dan een briefje meegeven?
 
Kanjertraining
De hele school werkt actief met de Kanjertraining. We worden allemaal kanjers, die goed weten hoe ze met lastige situaties om moeten gaan. In iedere groep staan dezelfde 5 Kanjerregels centraal. De kinderen krijgen hiervoor soms ook opdrachten mee naar huis.
 
Computerles
We gebruiken de computer bij het trainen van spelling, rekenen, nieuwsbegrip en individuele zorgverbreding.
 
Zorgverbreding
  • Enkele kinderen hebben tijdelijk individueel extra begeleiding van een remedial-teacher.
  • In de klassen wordt er voor de vakken rekenen, taal, spelling en lezen extra instructie en zo nodig extra uitdaging geboden door de eigen leerkracht. De manier van zelfstandig werken maakt het mogelijk om kinderen in de klas extra instructie te geven.
 
Zijn er dingen waar u zich zorgen over maakt of andere zaken die voor ons belangrijk zijn om te weten, maakt u dan een afspraak en wacht niet tot het rapport!
 
Op Klasbord kunt u de laatste nieuwtjes lezen uit onze groep.
 
Juf Vanessa