Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl
Welkom op de pagina van groep 7a
Hier vindt u alle algemene informatie over groep 7 en kunt u foto's bekijken van uitstapjes en schoolfeesten.


Graag stel ik de klas van leerjaar 2017-2018 aan u voor:Algemene informatie: 
Schooltijden
De kinderen gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. De bel gaat altijd 5 minuten voor schooltijd, zodat we op tijd kunnen starten in de klas. Op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur gymmen wij. Vanaf 30 januari 2017 verandert de gymtijd (van 12.00 uur tot 14.00 uur). De kinderen mogen dan zelf vanuit de Plataan naar huis fietsen.
 
Benodigdheden
In groep 7 heeft uw kind het hele jaar het volgende materiaal nodig:
 • een agenda
 • een vulpen
 • een grijs potlood
 • kleurpotloden
 • een goed etui
 • een lijmstift                                                        
 • een schaar
 • een gum
 • een puntenslijper (liefst met opvangbakje)
 • liniaal
 • 23-rings multomap met tabbladen (niet minder dan 23 ringen!)
De huiswerkmap en agenda worden elke dag naar school meegenomen.
In de loop van het jaar willen plakstiften, kleurpotloden en viltstiften nog wel eens opraken. Wilt u dan nieuw materiaal mee naar school geven?
 
Vakinhoudelijke informatie
 
Godsdienst
We bidden aan het begin en aan het eind van de dag. Drie keer per week wordt een verhaal uit de methode “Kind op maandag” verteld. We zingen liedjes en werken de verhalen uit in een spel of tekenopdracht. Verder leren we de kinderen de Bijbelse (en schoolse) waarden en normen aan.
 
Taal/spelling/lezen
We gebruiken de methode “Taal Actief” voor taal, spelling en woordenschat. Er wordt aandacht besteed aan zaken als zinsbouw, woordenschat, tegenwoordige en verleden tijd, werkwoordspelling, enz…
 • Huiswerk: voor elke vrijdag moeten er 10 werkwoordschema’s worden ingevuld. Ook vervoegen de kinderen de werkwoorden in oefenzinnen.
“Estafette” is onze methode voor technisch lezen, waarmee op verschillende niveaus aandacht wordt besteed aan vloeiend en vlot lezen. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Elke week komt een actuele tekst aan bod en een aansluitende woordenschatles op de computer.

De kinderen mogen ook dit jaar weer boeken lenen uit de schoolbibliotheek. De boeken worden niet mee naar huis genomen.
In groep 7 wordt een boekbespreking en een spreekbeurt gehouden en een werkstuk gemaakt. In de klas wordt uitgebreid aandacht besteed aan de opzet en uitvoering hiervan. De boekbesprekingen vinden plaats tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie; de spreekbeurten na de kerstvakantie en de werkstukken in het voorjaar.
 
Rekenen
We werken vanuit de methode “Wereld in Getallen”. Er is een afwisseling van lessen, projectlessen en zelfstandig werken. Bij elke les is er ruimte voor differentiatie in niveau.
De volgende onderwerpen komen dit jaar aan bod:
 • rekenen tot 100.000
 • breuken, procenten en kommagetallen
 • grafieken
 • verhoudingstabellen
 • Huiswerk: Elke donderdag maken de kinderen 1 bladzijde uit hun huiswerkmap.
 
   
Schrijven
We werken met de methode “Pennenstreken”. We schrijven in gebonden schrift en gebruiken hoofdletters en leestekens. De kinderen gebruiken allemaal een vulpen, tenzij door een specialist ander schrijfmateriaal wordt voorgeschreven.
 
Wereldoriëntatie
We gebruiken hiervoor de methodes “Wijzer door de tijd”, “Meander”, “Klaar over”, “Natuniek” en “Studievaardigheden”. Tijdens deze vakken leren we de kinderen ook hoe ze een samenvatting moeten schrijven.
Met geschiedenis behandelen we de periode van 1500 tot 1800: o.a. de ontdekkingsreizigers, de gouden eeuw en slavenhandel. Met aardrijkskunde komt Europa aan bod. Met Zip oefenen we studievaardigheden: kaartvaardigheden, alfabetiseren, opzoekvaardigheden, grafieken lezen, etc. Huiswerk:  Ongeveer 5 keer per jaar is er een toets voor deze vakken. Met topografie is het handig om te oefenen op een blinde kaart, zonder afkortingen. Deze zal steeds achterop het leerstencil staan.

In groep 7 doen we mee met het nationaal verkeersexamen. Het theoretisch examen zal bestaan uit een schriftelijke overhoring, tijdens het praktijkdeel worden de fietsen gecontroleerd en wordt er een route door Boskoop gereden.
 
Engels
Met behulp van de methode “The Team” trainen we onze eerste Engelse woorden en zinnen.
 • Huiswerk: ongeveer elke 4 weken is er een dictee of toets.
 
Tekenen/handvaardigheid/drama/muziek
We werken o.a. met lessen uit de methode: “Moet je doen”. Daarnaast sluiten we met de expressieve vakken ook aan bij de actualiteiten.
 
Gymnastiek
Groep 7 gymt op dinsdagochtend. Meester Arjan neemt één les voor zijn rekening, de leerkracht geeft de andere les.
Als uw kind niet mee mag gymmen, wilt u dan een briefje meegeven?
 
Kanjertraining
De hele school werkt actief met de Kanjertraining. We worden allemaal kanjers, die goed weten hoe ze met lastige situaties om moeten gaan. In iedere groep staan dezelfde 5 Kanjerregels centraal.
 
Computerles
In de klas worden laptops en Ipads ingezet om de lessen te ondersteunen. De computervaardigheden worden verder ook geoefend tijdens het maken van hun werkstuk. Gedurende het hele jaar zullen de kinderen regelmatig aan groepsopdrachten werken waarbij programma’s als Powerpoint en Word worden ingezet.
 
Zorgverbreding
 • Enkele kinderen hebben tijdelijk individueel extra begeleiding van een remedial-teacher.
 • In de klassen wordt er voor de vakken rekenen, taal, spelling en lezen extra instructie en zo nodig extra uitdaging geboden door de eigen leerkracht. De manier van zelfstandig werken maakt het mogelijk om kinderen in de klas extra instructie te geven (dagritmeschema, stoplicht)

Excursies/acitviteiten:
Tweede Kamer
Kinderpostzegelactie
Adopteer een monument
Verkeersexamen