Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl

Welkom bij groep 5

 

 

Hieronder vindt u de informatie over groep 5 van 2017/2018.
Heeft u nog iets te vragen, dan mag u uiteraard altijd langskomen. U kunt ons  na schooltijd altijd even aanspreken om wat te vragen of om een afspraak te maken.
 
Met vriendelijke groet,
Juf Aranka en juf Patricia

Vakinhoudelijke informatie:
 
Godsdienst
We bidden aan het begin en aan het eind van de dag. Twee keer per week wordt een verhaal uit de methode “Kind op maandag” verteld. We leren  de kinderen de bijbelse (en schoolse) waarden en normen aan.
 
Taal
We gebruiken de methode “Taal Actief”. Er wordt aandacht besteed aan zaken als zinsbouw, woordenschat, tegenwoordige en verleden tijd, woordbenoeming, enz…
  • Spelling: 4 keer per week krijgen de kinderen het vak “spelling”. Per twee lessen wordt er een nieuwe spellingscategorie aangeboden.
  • Lezen: “Estafette” is onze methode voor technisch lezen, waarmee op verschillende niveaus aandacht wordt besteed aan vloeiend en vlot lezen. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Elke week komt een actuele tekst aan bod en een aansluitende woordenschatles en leesles op de computer.
  • De kinderen mogen ook dit jaar weer boeken lenen uit de schoolbibliotheek. De boeken worden niet meer mee naar huis genomen.
  • Verder houdt elk kind een boekbespreking en een spreekbeurt. In de klas wordt uitgebreid aandacht besteed aan de opzet en uitvoering hiervan.
Rekenen
We werken vanuit de methode “Wereld in getallen” Elk blok in de methode bestaat uit 20 lessen. Dit geheel beslaat 4 weken. Daarna volgt de toetsles. Na de toetsles wordt er een week extra geoefend of verrijkingsstof aangeboden. “Wereld in getallen” kent een indeling van  *    **      ***. Kinderen met * krijgen de basisstof en werken  met een bijwerkboek. Kinderen met ** krijgen uitgebreidere basisstof en met *** uitgebreide basisstof en pluswerkboek. De volgende onderwerpen komen dit jaar aan bod:
  • rekenen tot 1000
  • delen
  • klokkijken (analoog en digitaal)
  • rekenen met geld
  • de tafels van 1 t/m 10
 De kinderen oefenen de tafels en het klokkijken op school, maar ook graag thuis.
 
Schrijven
We werken met de methode “Pennenstreken”. We schrijven in gebonden schrift en gebruiken hoofdletters en leestekens. De kinderen gebruiken allemaal een vulpen.
 
Wereldoriëntatie
We gebruiken hiervoor de methodes “Wijzer door de tijd” (geschiedenis), “Meander” (aardrijkskunde) en “Natuniek” (natuur en techniek)
Daarnaast werken we met “Klaar over” voor verkeer.  We zullen dit jaar beginnen met topografie: provincies met hoofdsteden en overige grote steden, rivieren e.d.
  
Tekenen/handvaardigheid/ drama
We werken o.a. met lessen uit de methode: “Moet je doen”.
 
Gymnastiek
Groep 5 gymt op maandag en woensdag. In week 49 gaan we op maandag en vrijdag gymmen. Vanaf week 14 gymt de groep weer op de maandag en woensdag. De wisseling van de dagen heeft te maken met de verdeling van de gymlessen die gegeven worden door meester Arjan. Met deze verdeling heeft iedere groep evenveel les van de vakleerkracht.
Wilt u uw kind op maandag en woensdag gymkleding en gymschoenen meegeven? Als uw kind niet mee mag gymmen, wilt u dan een briefje meegeven?
 
Kanjertraining
De hele school werkt met de Kanjertraining. We worden allemaal kanjers, die goed weten hoe ze met lastige situaties om moeten gaan. In iedere groep staan dezelfde vijf Kanjerregels centraal.1. We vertrouwen elkaar. 2. We helpen elkaar. 3. Niemand speelt de baas. 4. Niemand lacht uit. 5. Niemand blijft zielig.
 
Computerles
We gebruiken de computers en de tablets om te oefenen met spelling, rekenen, woordenschat en Nieuwsbegrip.
 
Zorgverbreding
* Enkele kinderen hebben tijdelijk individueel extra begeleiding van een remedial teacher.
* In de klassen wordt er voor de vakken rekenen, taal, spelling en lezen extra instructie en zo nodig extra uitdaging geboden door de eigen leerkracht. De manier van zelfstandig werken maakt het mogelijk om kinderen in de klas extra instructie te geven (dagritmeschema, stoplicht, vraagkaartjes).
 
Huiswerk
In groep 5 wordt begonnen met het opgeven van huiswerk. Op woensdag krijgen de kinderen nieuw huiswerk mee. Op dinsdag moeten ze hun huiswerkmapje weer inleveren.
 
Klasbord
Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurd in de klas? Volg ons op ‘Klasbord’.