Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. info@immanuelschool.nl
https://www.mdbos.nl/bo/Vragenlijst/09BP00/QNT 

Welkom op de website van groep 5a. Hier vindt u de algemene informatie over groep 5 en handige websites om thuis mee te oefenen!
 
 

Handige websites:

www.nieuwsbegrip.nl

www.kahoot.it

www.bloon.nl

tafels oefenen
  
 


Informatie groep 5
 
 
Benodigdheden
In groep 5 heeft uw kind het volgende materiaal nodig:
 
 • een vulpen
 • een grijs potlood
 • een goede etui
 • een plakstift                     
 • een puntenslijper
 • (kleur)potloden
 • een gum
 • een schaar
 • liniaal
 • 23-rings multomap
 
In de loop van het jaar willen plakstiften, kleurpotloden en viltstiften nog wel eens opraken. Wilt u dan nieuw materiaal mee naar school geven?
 
Vakinhoudelijke informatie:
 
Godsdienst
We bidden aan het begin en aan het eind van de dag. Drie keer per week wordt een verhaal uit de methode “Kind op maandag” verteld. We zingen liedjes en leren  de kinderen de bijbelse (en schoolse) waarden en normen aan.
 
Taal
We gebruiken de methode “Taal Actief”. Er wordt aandacht besteed aan zaken als zinsbouw, woordenschat, tegenwoordige en verleden tijd, woordbenoeming, enz…
 • Spelling: 4 keer per week krijgen de kinderen het vak “spelling” elke twee lessen wordt er een nieuwe spellingscategorie aangeboden.
 • Lezen;  “Estafette” is onze methode voor technisch lezen, waarmee op verschillende niveaus aandacht wordt besteed aan vloeiend en vlot lezen. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Elke week komt een actuele tekst aan bod en een aansluitende woordenschatles en leesles op de computer.
 • De kinderen mogen ook dit jaar weer boeken lenen uit de schoolbibliotheek. De boeken worden niet meer mee naar huis genomen.
 • Verder houdt elk kind een boekbespreking en een spreekbeurt. In de klas wordt uitgebreid aandacht besteed aan de opzet en uitvoering hiervan.
 Rekenen
We werken vanuit de methode “Wereld in getallen” Elk blok in de methode bestaat uit 20 lessen een Dit geheel beslaat 4 weken. Daarna komt de toetsles. Na de toetsles wordt er een week extra geoefend of verrijkingsstof aangeboden. “Wereld in getallen” kent een indeling van  *    **      *** Kinderen met * krijgen de basisstof en een bijwerkboek. Kinderen met ** uitgebreidere basisstof en met *** uitgebreide basisstof en pluswerkboek.
De volgende onderwerpen komen dit jaar aan bod:
 • rekenen tot 1000
 • delen
 • klokkijken (analoog en digitaal)
 • geldrekenen
 • de tafels van 1 t/m 10
 De kinderen oefenen de tafels en het klokkijken op school en thuis.
 
Schrijven
We werken met de methode “Pennenstreken”. We schrijven in gebonden schrift en gebruiken hoofdletters en leestekens. De kinderen gebruiken allemaal een vulpen.
 
Wereldoriëntatie
We gebruiken hiervoor de methodes “Wijzer door de tijd” (geschiedenis), “Meander” (aardrijkskunde) en “Natuniek” (natuur en techniek)
Daarnaast werken we met “Klaar over” voor verkeer.  We zullen dit jaar beginnen met topografie: provincies met hoofdsteden en overige grote steden, rivieren e.d.
  
Tekenen/handvaardigheid/ drama
We werken o.a. met lessen uit de methode: “Moet je doen”
 
Gymnastiek
Groep 5 gymt op maandag en woensdag.  Rond november gaan we in plaats van op woensdag op vrijdag gymmen  Wilt u uw kind op maandag en woensdag gymkleding en gymschoenen meegeven? Als uw kind niet mee mag gymmen, wilt u dan een briefje meegeven?
 
Kanjertraining
De hele school  werkt met de Kanjertraining. We worden allemaal kanjers, die goed weten hoe ze met lastige situaties om moeten gaan. In iedere groep staan dezelfde 5 Kanjerregels centraal.
 
Computerles
Met “Basisbits” leren de kinderen om te werken met Word, Powerpoint en Paint. Daarnaast gebruiken we de computer bij het trainen van spelling, rekenen, en individuele zorgverbreding.
 
Zorgverbreding
* Enkele kinderen hebben tijdelijk individueel extra begeleiding van een remedial-teacher.
* In de klassen wordt er voor de vakken rekenen, taal, spelling en lezen extra instructie en zo nodig extra uitdaging geboden door de eigen leerkracht. De manier van zelfstandig werken maakt het mogelijk om kinderen in de klas extra instructie te geven (dagritmeschema, stoplicht, vraagkaartjes)
 
Huiswerk
In groep 5 starten we met huiswerk. Op woensdag krijgen de kinderen nieuw huiswerk mee, op dinsdag moeten ze hun huiswerkmapje weer inleveren.
 
Klasbord
Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurd in de klas? Volg ons op klasbord. De inlogcode heeft u inmiddels ontvangen. Mocht u de code gemist hebben, vraag er naar bij de leerkracht van uw kind.
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan bent u natuurlijk van harte welkom in de klas!
Wij hopen op een goede samenwerking dit jaar!       
                            
Juf Annemarie en juf Nanda

a.vanderspek@immanuelschool.nl
n.kramer@immanuelschool.nl